Na podlagi 19. člena statuta Društva študentov računovodstva in revizije (v nadaljevanju DŠRR) objavljamo razpis rednih volitev za mesto predsednika društva ter članov upravnega odbora. V skladu s konsenzom članov Društva DŠRR se za datum volitev določi torek, 20.11.2018. Volitve se bodo odvijale v sejni sobi senata na Ekonomski fakulteti, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, ob 18:00 uri. Redne volitve za mesto predsednika ter članov upravnega odbora so javnega značaja oziroma se jih lahko poleg članov udeleži vsakdo iz širše javnosti, pri čemer imajo volilno pravico ter lahko odločajo o zadevah društva samo aktivni člani. Na podlagi 19. člena statuta DŠRR ima vsak član en glas in lahko voli ali je izvoljen. Člani  morajo svojo kandidaturo pisno predložiti (dovoljeno je poslati scan na mail predsednik društva: mohar.matija93@gmail.com) ter podrobno opredeliti vizijo in cilje, ki jih imajo za DŠRR. Sklep je veljaven v kolikor je na seji prisotna 1/3 aktivnih članov z glasovalno pravico. Odločitve o izvolitvi predsednika DŠRR ter članov upravnega odbora je veljavna z navadno večino aktivnih članov oz. članov z glasovalno pravico.

 

Ljubljana, dne 10. novembra 2018

Matija Mohar

Predsednik

DŠRR