Skip to main content Skip to search

PRIJAVI SE

PRIJAVI SE NA TEKMOVANJE

Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi študenti z aktivnim statusom v tekočem študijskem letu, dodiplomski in podiplomski študenti vseh smeri.

Prijave na tekmovanje Mladi računovodja so končane. V kolikor imate dodatna vprašanja oziroma bi se radi kljub zaprtju prijav še vedno prijavili ali pa bi se radi odjavili nam to prosim sporočite na mail: info [AT] dsrr.si

EY

Študija primera: Delo revizorja v praksi

Tematika: Revizija

 

Tekmovalci bodo postavljeni v vlogi revizorja začetnika, ki revidira izkaze uspešnega družinskega podjetja Najboljši ulitki d.o.o.. Naloga študentov bo preveriti, ali prikazuje podjetje svoja osnovna sredstva v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno. Tekmovalci bodo prejeli jasna navodila o revizijskih postopkih v obliki študijskega primera, nato pa bo njihova naloga oceniti podatke na podlagi pridobljene dokumentacije ter preveriti, ali je le-ta zadostna.

Ker se revizor včasih srečuje tudi s prevarami, bodo v nalogo skrite zanke, ki bi lahko nakazovale na manipulacijo poslovnega izida in možne goljufije.

Cilj naloge je kritično oceniti pridobljene podatke ter poročati svoje ugotovitve pred EY komisijo. Tako kot dejansko poteka delo revizorja, bodo tekmovalci pripravili dodatna vprašanja, ki se navezujejo na osnovna sredstva za oddelek računovodstva v podjetju.

 

 

Računovodska hiša Unija

Študija Primera: Svetovanje pri sestavi letnih računovodskih izkazov

Tematika: Računovodstvo

 

Ste svetovalec družbi, katere knjigovodstvo je na podlagi poknjiženih poslovnih dogodkov v letu 2017 pripravilo računalniški izpis letnih računovodskih izkazov. Vaša naloga je pregledati temeljne računovodske izkaze in jih primerjati z izvornimi podatki: z nekaterimi podatki ali listinami, ki jih dobite na vpogled, ter z bruto bilanco. Po pregledu svetujete o morebitnih potrebnih popravkih pri knjiženju ali pri predstavitvi stanj v računovodskih izkazih ter predlagate ukrepe, katerih posledica bi bila »lepša« in seveda pravilna bilanca. Hkrati izveste, da je podjetje kupilo tudi določena sredstva (v nalogi bodo podrobneje razkrita), ki v poslovnih knjigah še niso evidentirana. Ker imate razgovor z direktorjem neposredno po sestanku v računovodskem oddelku, sami popravite računovodske izkaze in pojasnite, kakšen vpliv ima pridobitev sredstev na računovodske izkaze in za koliko bo davčna obveznost podjetja višja oz. nižja zaradi nakupa, ki še ni bil evidentiran in torej v osnutku poročila še ne upoštevan.

BDO

Študija primera: Ocena vrednosti podjetja iz hotelske dejavnosti – utemeljitev nakupa takšnega podjetja za tujega naročnika, ki vstopa na slovenski trg

Tematika: ocenjevanje vrednosti podjetja

 

Tekmovalci bodo postavljeni v vlogo svetovalca. Prejeli bodo prošnjo tujega podjetja ABC, ki je velik upravljalec hotelskih verig po svetu in se zanima za nakup slovenskega podjetja »Slovenia«. Investitorja zanima kakšna je primerna cena za nakup podjetja in s tem vstop na Slovenski trg.

Tekmovalci bodo v obliki Excel modela prejeli pretekle računovodske podatke slovenskega podjetja, smernice glede pričakovanih planov poslovanja ter osnovne podatke o konkurenci. Na podlagi teh podatkov ter analiz in raziskav, ki jih bodo opravili sami, bodo pripravili oceno vrednosti podjetja »Slovenia«.

Cilj naloge je kritična presoja preteklega poslovanja in planov podjetja »Slovenia«, priprava ocene vrednosti in čim bolj argumentirano zagovarjanje zakaj bi bil nakup podjetja »Slovenia« po takšni ceni za kupca primeren.

PWC

Študija primer: Temelji računovodstva z davčnimi podrobnostmi

Tematika: računovodstvo in davčno svetovanje

 

Tekmovalci bodo pri reševanju študijskega primera dokazali svoje teoretično znanje, ki so ga pridobili tekom svojega izobraževanja na fakulteti, kot tudi svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja ter inovativnosti, ki bo potrebna za rešitev praktičnega primera, s katerim bo udeležencem predstavljeno delo davčnega svetovalca. Pridobljeno teoretično znanje bodo tekmovalci dokazali s pripravo temeljnih računovodskih izkazov, medtem ko bodo svoje miselne sposobnosti dokazali z reševanjem vsakodnevnih, bolj in manj kompleksnih problemov, iz področja indirektne obdavčitve. Zmagovalna ekipa bo tista, ki bo svoje rešitve znala predstaviti in ustrezno zagovarjati pred komisijo.

KPMG

Študija primera: Obravnava posameznih transakcij z vidika DDV in priprava DDV obračuna

Tematika: Davčno svetovanje

 

Tekmovalci bodo postavljeni v vlogi davčnega svetovalca začetnika, ki za slovensko družbo sestavlja DDV knjige in DDV obračun. Študentje bodo prejeli kratek opis transakcij in podatke za kreiranje prejetih in izdanih računov. Naloga študentov bo opredelitev posamezne transakcije z vidika DDV ter pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov v DDV obračun. Poleg nabave in dobave blaga in storitev bodo morali študentje napisati tudi kakšne so obveznosti slovenske družbe, ki od svojega kupca prejme reklamacijo na dobavljeno blago. V kolikor za posamezno obravnavo informacije ne bodo popolne, bodo imeli možnost postaviti dodatna vprašanja.

Tekmovalci bodo imeli na razpolago DDV zakonodajo, na podlagi katere bodo skušali teoretično znanje prenesti na praktični primer. Družbi bodo morali v potrditev poslati DDV obračun in pojasnila, kdaj in kako morajo DDV obračun oddati in kdaj mora biti DDV plačan.